Regulamin sklepu breg.pl, należącego do firmy Aleksandra Ambroży-Lejczak Agroland.

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.        Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2.        Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3.        Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 4.        Wszystkie produkty oferowane w www.breg.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5.        Sklep nie prowadzi refundacji przedmiotów ortopedycznych.

 

II.   DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1.        Sprzedawca –  Aleksandra Ambroży-Lejczak Agroland z siedzibą w Gorzesławiu 36, 56-420 Bierutów, nr NIP: 9111823413 oraz REGON: 932884322
 2.        Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej:  breg.pl;
 3.        Klient – użytkownik, który zawiera w ramach Sklepu Umowę sprzedaży;
 4.        Konsument – konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);
 5.        Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Klienta;
 6.        Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu;
 7.        Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

 

III.    OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1.        Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 2.        Dane podawane przez Użytkownika w związku z korzystaniem ze Sklepu nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 3.        Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu oraz innych składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług). Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

 

IV.    SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1.         POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2.        Informacje dotyczące produktów znajdujących się w breg.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert (zamówień) przez Użytkowników.
 3.        Poprzez złożenie zamówienia Użytkownik składa ofertę kupna określonego produktu.
 4.        Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki.
 5.        Towar w promocji może nie być dostępny we wszystkich oferowanych rozmiarach. Po dokonaniu zakupu Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta jeśli dany rozmiar nie będzie dostępny. Sprzedawca ma wtedy prawo odstąpić od sprzedaży przedmiotu bez żadnych konsekwencji.
 6.        Produkty wysyłane są zgodnie ze stanami magazynowymi Sprzedawcy. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby dostępność towarów była jak najczęściej aktualizowana. Sprzedawca ma jednak prawo do wysyłania towarów z opóźnieniem, o czym Klient będzie informowany. Klient ma wówczas możliwość rezygnacji z dokonania transakcji. Średni okres realizacji wraz z dostarczeniem do klienta to 2/3 dni.

 

 1.          SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

a)  Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.

b)  Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących w szczególności do określenia:

-      adresu dostawy,

-      sposobu dostawy,

-      sposobu dokonania płatności za towar,

-      rodzaju rachunku – paragon/faktura VAT,

-      adresu email,

-      numeru telefonu.

c)  Klient zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki formularza prawidłowo oraz podać dane zgodne ze stanem rzeczywistym.

d)  Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.

e)  Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia zamówienia do realizacji.

f)   Sprzedawca może nie przyjąć do realizacji zamówień, w których formularz nie został wypełniony lub został nieprawidłowo wypełniony. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o powyższych przyczynach.

g)  Po złożeniu zamówienia, z zastrzeżeniem litery f), Sprzedawca przesyła Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

h)  Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar jest niedostępny, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

V.    ZAPŁATA CENY

 1.        Sprzedawca  honoruje  następujące formy płatności:
 •          przelew (przedpłata) – na rachunek bankowy Sprzedawcy:    mBank    nr konta: 26 1140 2004 0000 3902 7416 8693;
 •          zapłata przy odbiorze w sklepie Sprzedawcy w Oleśnicy przy ul. Ludwikowskiej 10
 •          za pobraniem – przy wysyłce zakupionego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

 

VI.    DOSTAWA

 1.        Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta.
 2.        Zamówiony towar będzie dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej pod adres wskazany przez Klienta.
 3.        Koszt dostawy zostanie każdorazowo wskazany podczas składania zamówienia w Sklepie.
 4.        Standardowy czas realizacji dostawy wynosi 3 dni robocze od chwili przyjęcia zamówienia z wyłączeniem sobót i niedziel.
 5.        O konkretnym terminie dostawy w przypadkach opóźnień wynikających z przyczyn niezależnych, gdy termin realizacji przekroczy 3 dni Klient jest informowany telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 6.        Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Klientowi w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Klientowi towaru.
 7.        Uprasza się, aby przy odbiorze przesyłki Klient sprawdził, czy zewnętrzne opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki, w tym naruszenie plomby (taśmy) stanowi przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera. W takiej sytuacji uprasza się, aby Klient w miarę możliwości niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza praw konsumenta.

 

 1.              ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 2.        Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271), Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3.        W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 4.        Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5.        Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, Klient nie będący konsumentem nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi.


VIII.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1.        Klient, w terminie 2 lat od daty zakupu, może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.
 2.        Reklamację można składać w formie pisemnej, elektronicznej, faksem lub telefonicznie.
 3.        Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć ksero paragonu lub faktury.
 4.        O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego za pomocą poczty elektronicznej, faksu bądź poczty tradycyjnej.
 5.        Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy producenta, produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt Sprzedawcy.
 6.        Niezależnie od powyższego produkty zamieszczone w Sklepie objęte są 6-miesięczną gwarancją producenta.
 7.        Powyższe postanowienia mają charakter informacyjny i w żaden sposób nie ograniczają praw konsumenta wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.

IX.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1.        Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora danych osobowych, w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również, pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późń. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późń. zm.). Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 2.        Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Klientem Umową, m. in. podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
 3.        Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 4.        W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych
 5.        Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

 1.              POLITYKA PRYWATNOŚCI
 2.        Strony Sklepu mogą zawierać odnośniki do innych stron, zamieszczane dla wygody i wiadomości Użytkownika. W razie przekierowania na strony zewnętrzne, zalecamy zapoznanie się z obowiązującymi na nich zasadami dotyczącymi prywatności, które mogą być inne.
 3.        Pod warunkiem uzyskania Państwa zgody możemy wykorzystać dostarczone przez Państwa dane kontaktowe (takie jak imię, nazwisko, nazwę stanowiska, numer telefonu lub faxu oraz osobisty adres poczty elektronicznej i adres pocztowy), aby informować Państwa na bieżąco - pocztą , telefonicznie lub pocztą elektroniczną - o istotnych nowych towarach i usługach, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące. Rejestrując się w naszym serwisie lub zawierając umowę ze Sprzedawcą w inny sposób oraz podając nam swoje dane osobowe w tym adres email mogą Państwo ponadto wyrazić zgodę na wysyłanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. lub przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
 4.        W klasyfikacji Sklepu istnieje kilka rodzajów danych osobowych wymaganych od Państwa w celu ich gromadzenia, przetworzenia i przechowywania. Niektóre dane mogą być przechowywane jako pliki cookies zapisywane w Państwa komputerze przez przeglądarkę internetową. Państwa dane osobowe podlegają ochronie ze strony Sklepu, w zakresie przewidzianym przepisami prawa.
 5.        Informujemy, iż nie przekazujemy osobom trzecim gromadzonych danych osobowych. Dane podawane przez Użytkowników są wykorzystywane do celów księgowych, realizacji zamówień. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom przez Sprzedawcę informacji o Sklepie, produktach i świadczonych usługach, w tym także do przeprowadzania ankiet dotyczących zadowolenia klienta i badań rynkowych, pod warunkiem otrzymania od Państwa odpowiedniej zgody na przekazywanie informacji handlowych lub przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.
 6.        Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności. Nowa polityka prywatności obowiązuje użytkowników po upływie 14 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie Sklepu.

 

 1.               POLITYKA PLIKÓW COOKIES
 2.        Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3.        Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4.        Pliki cookies w szczególności wykorzystywane są w celu:
 •          dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 •          tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Sklepu.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

 

XII.      MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTEPU PRZEZ COOKIES

 1.        Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2.        Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów.
 3.        Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4.        Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

 

XIII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.        Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 2.        We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 3.        Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia: 01.05.2014r.